Óvodapedagógus szak záróvizsga témakörei

Utolsó módosítás: 2018. december 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus-án 2014 szeptemberében indult az óvodapedagógus szak. A szaknak a Pszichológia Intézet a gazdája. Jelenleg nappali és levelező tagozaton közel 300 hallgató tanul a szakon. Az első államvizsgákat 2017-ben tették le. 2019-ben várhatóan közel 80 hallgató fog záróvizsgát tenni nappali és levelező tagozaton.

 

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI 2019

 

1. Az óvoda helye a köznevelés rendszerében. Funkciója, cél- és feladatrendszere hazánkban a reformkortól napjainkig.

2. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők és törvényszerűségek. A testi, a kognitív, az emocionális és a szociális fejlődés pszichológiai jellemzői az óvodáskorban.

3. Az óvodapedagógus értelmiségi szerepvállalása. A pedagógushivatás jellemzése: tartalma, személyiségvonások, képességek.
Önismeret, szakmai fejlődés és önreflexió.

4. A nevelés és a szocializáció kérdése, az óvoda mint másodlagos szocializációs szintér.
A nevelési fő sajátosságai és kérdéskörei. Az óvodai nevelés jellemzői.

5. Az egyén, a csoport, a közösség szociálpszichológiai értelmezése. A közösség ismérvei, fejlődési törvényi. Az óvodás gyermekek társas viselkedésének jellemzői, a különböző tevékenységformák szerepe a közösségi magatartás fejlődésében.

6. Az egyén, a csoport, a közösség szociálpszichológiai értelmezése. A közösség ismérvei, fejlődési törvényi. Az óvodás gyermekek társas viselkedésének jellemzői, a különböző tevékenységformák szerepe a közösségi magatartás fejlődésében.

7. Az óvodáskorú gyermek pszichikus megismerő folyamatának jellemzői és fejlesztésének lehetőségei.

7. Az erkölcsi nevelés főbb kérdései. Az óvodai erkölcsi nevelés folyamata, módszerei. Az óvodáskorban kialakítható erkölcsi értékek. A motiváció, az érzelmek és az akarat megnyilvánulásai és fejlesztése óvodáskorban.

8. A pszichoszomatikus nevelés értelmezése, tartalma, sajátosságai. Az óvodás gyermek testi fejlődése. Az óvodai mozgástevékenység helye, szerepe, tartalma, lehetőségei és módjai a pszichoszomatikus nevelés rendszerében.
A család és az óvoda szerepe az egészséges életmód kialakításában.

9. Az esztétikai nevelés főbb kérdései. Az esztétikai megismerés sajátosságai, területei. Az esztétikai fogékonyság fejlesztésének lehetőségei az óvodai nevelésben.

10. A családi nevelés jelentősége a gyermek személyiségfejlődésében. A család funkciói. Az óvoda és a család együttműködésének színterei. Családpolitikai törekvések.

11. A játék a gyermeki személyiség megismerésének eszköze; meghatározó szerepe óvodáskorban. A játék szerepe a személyiség fejlődésében, valamint a szociális kompetenciák fejlesztésében.

12. Az óvoda sajátos tevékenységrendszere, a tevékenységek személyiségfejlesztő hatása. A tevékenységek egysége és differenciálódása. Kötetlenség, rugalmasság, komplexitás és integritás a tevékenységrendszer alakításában.

13. Az óvodáskorú gyermek beszédének sajátosságai. Az anyanyelvi képesség részrendszerei, fejlesztésének módszerei. Az anyanyelvi nevelés feladatai. A komplex nyelvi fejlesztési tartalom. Az óvodapedagógus anyanyelvi kompetenciája.

14. Az óvodai tevékenységekben megnyilvánuló játékos tapasztalatszerzés értelmezése, speciális vonásai. A tanulásszervezés alapelvei, szervezeti keretei, formái, módszerei.

15. A nevelés speciális esetei. A tanulási magatartászavarok pszichológiai-pedagógiai megközelítése, az óvodapedagógus feladatai. A veszélyeztetett gyermek. Fogyatékos gyermekek nevelése az óvodában.

16. Az iskolába történő átmenet és a differenciálás pedagógiai kérdései. A rugalmas beiskolázás és az ebből fakadó feladatok. Iskolaérettségi vizsgálat.

17. A nevelőközösség korszerű értelmezése. A pedagógiai szabadság objektív és szubjektív tényezői.

18. A környezet megismerése, védelme. A környezethez való pozitív viszony kialakítása.
A külső világ tevékeny megismerésének sajátos feladatai az óvodában.

19. A munkahely mentálhigiénéje. Az óvoda mentálhigiénés célja, feladatai. Pedagógusok mentálhigiénéje, a munkahely közérzetét meghatározó tényezők. Életpálya modell, portfolió a pedagógusok előmeneteli rendszere.

20. Tudatosság és tervszerűség az óvodai nevelőmunkában. Az országosan minősített óvodai programok. Helyi óvodai programok készítése. Csoportok pedagógiai programja.

 


< Vissza